انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
مَثَل
از این ستون تا آن ستون فرج است
بازدید: ۱۶۰۲ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
لایک : ۱۸۴ بار

به شخصی که گرفتاری بزرگی برایش پیش اید و ناامید شود ؛

می گویند : از این ستون به آن ستون فرج است .

یعنی کاری را انجام بده هرچند به نظر بی فایده باشد ولی شاید همان کار دلیلی بر رهایی و پیروزی تو شود .

مردی گناهکار در آستانه دار زدن بود . او به فرماندار شهر گفت : آخرین درخواست مرا برآورده کنید .

به من مهلت بهدهید بروم از مادرم که در شهر دوری زندگی میکند خداحافظی کنم . من قول می دهم بازگردم .

فرماندار و مردمان با تعجب و ریشخند بدو نگریستند .

با این حال فرماندار به مردم گفت : چه کسی ضمانت او  را می کند؟

ولی کسی جرئت ضمانت او را نداشت...

مرد گناهکار با خواری و زاری گفت : ای مردم شما می دانید كه من در این شهر بیگانه ام  و آشنایی ندارم.

یک نفر برای خشنودی خدا ضامن من شود تا من بروم با مادرم خداحافظی کنم و برگردم.

ناگهان یکی از میان مردم گفت : من ضامن می شوم . اگر نیامد به جای او مرا بكشید .

فرماندار شهر در میان ناباوری همگان قبول کرد.

ضامن را زندانی كردند و مرد محكوم از اعدام رهایی یافت. روز موعود فرا رسید و محكوم پیدایش نشد.

ضامن را به ستون بستند تا دارش بزنند، مرد ضامن درخواست  كرد: ‌

مرا از این ستون ببرید و به آن ستون ببندید . گفتند: چرا ؟

گفت:  از این ستون به آن ستون فرج است . پذیرفتند و او را بردند به ستون دیگر بستند

که در این میان مرد محکوم فریاد زنان بازگشت.‌

محكوم از راه رسید ضامن را رهایی داد و ریسمان مرگ را به گردن خود انداخت.

فرماندار با دیدن این وفای به پیمان مرد گنهکار محکوم به اعدام را بخشید.

و ضامن نیز با از این ستون به آن ستون رفتن از مرگ رهایی یافت .

 

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۱۲۰۵
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۰۴۴
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۷۵۳