انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان پادشاهان'
داستانک هایی از پادشاهان
عنوان زمان ارسال بازدید
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۶۳۸
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۵۹۶
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۸۲۱
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۸۱